Z

zaagtandgolf
4532
zaagtandgolf

sawtooth wave

zaal
4533
zaal

hall

zaalakoestiek
4534
zaalakoestiek

concert hall acoustics

<met ww. in het mv.>
zaalplan
4535
zaalplan
<BN>

seating plan

zacht <v. volume>
4536
zacht
<v. volume>
1
<alg.>

soft

2
<rustig>

quiet

3
<gedempt>

low

zachter worden
4537
zachter worden

to decrease

[di:’kri:s]
zachter zetten
4538
zachter zetten

to turn down

zakelijk directeur/leider
4539
zakelijk directeur/leider

managing director

[də’rektər]
zakken
4540
zakken
<ongewild steeds lager zingen>

to get

<got, <AE>

gotten/

<BE>

got> flat

zakken voor een examen
4541
zakken voor een examen

to fail an examination/

<inf.>

exam

zakken voor een tentamen
4542
zakken voor een tentamen

to fail an examination/

<inf.>

exam

zakpartituur
4543
zakpartituur

study/miniature

[‘mıniətʃər]

/pocket score

zang
4544
zang
1
<het zingen>

singing

2
<verheven (vocaal) muziekstuk>

song, hymn

[hım]
zangbodem
4545
zangbodem

soundboard

zangconcours
4546
zangconcours

singing/vocal

[‘voʊkl]

competition/contest

[‘kɑ:ntest]
zanger
4547
zanger

singer

zangerig
4548
zangerig

melodious, tuneful, songful

zangkunst
4549
zangkunst

art of singing, vocal

[‘voʊkl]

art

zangleraar
4550
zangleraar

singing/

<AE>

voice teacher

zangles
4551
zangles

singing/

<AE>

voice lesson

zangstem
4552
zangstem

singing voice

zang studeren
4553
zang studeren
1
<een studie zang volgen>

to study singing

2
<zich in zingen oefenen>

to practise

[‘præktıs]

singing

zangtechniek
4554
zangtechniek

vocal

[‘voʊkl]

/singing technique

[tek’ni:k]
zangthema
4555
zangthema
<in een sonate>

lyric

[‘lırık]

theme

zangvereniging
4556
zangvereniging

choral

[‘kɔ:rəl]

society

zeemanslied
4557
zeemanslied

shanty

[‘ʃænṱi]

, chant(e)y

[‘ʃænṱi]

, sailor(’s) song

zelfstandige stem
4558
zelfstandige stem

independent voice/part

zelfstandig stuk
4559
zelfstandig stuk

independent/self-contained piece

zenuw
4560
zenuw

nerve

zenuwachtig
4561
zenuwachtig

nervous

zenuwachtigheid
4562
zenuwachtigheid

nervousness

zenuwen hebben, de
4563
zenuwen hebben

,

de

<inf.>

to have

<had, had>

the jitters/willies/collywobbles

zesachtstemaat
4564
zesachtstemaat

six-eight meter/

<BE>

time

zeskwartsmaat
4565
zeskwartsmaat

six-four meter/

<BE>

time

zestiende

(

noot)sixteenth note <mv. ~ -s, sixteenths> , <BE> semiquaver [‘semikweıvə]

4566
zestiende

(

noot

)

sixteenth note

<mv. ~ -s, sixteenths>

,

<BE>

semiquaver

[‘semikweıvə]
zestiende rust
4567
zestiende rust

sixteenth(-note) rest,

<BE>

semiquaver

[‘semikweıvə]

rest

zestienvoet(s)register
4568
zestienvoet

(

s

)

register

sixteen-foot stop

zetting
4569
zetting
1
<voor studiedoeleinden>

harmonization

[hɑ:rmənə’zeıʃn]
2
<voor concertgebruik>

arrangement

zetting voor piano
4570
zetting voor piano
1
<voor studiedoeleinden>

keyboard voicing/harmonization

[hɑ:rmənə’zeıʃn]
2
<voor concertgebruik>

keyboard arrangement

zetting voor vierstemmig gemengd koor
4571
zetting voor vierstemmig gemengd koor
1
<voor studiedoeleinden>

four-part chorale

[kə’ræl]

voicing/harmonization

[hɑ:rmənə’zeıʃn]
2
<voor concertgebruik>

four-part chorale arrangement

zichtlezen
4572
zichtlezen
<BN>

to sight-read

[‘saıtri:d]
<-read

[red]

, -read

[red]

>

, to sight-sing

<-sang, -sung>
zichtlezing
4573
zichtlezing
<BN>

sight-reading, sight-singing, reading/singing at sight

zigeuner(toon)ladder
4574
zigeuner

(

toon

)

ladder

gypsy

[‘dʒıpsi]

scale

zijdelingse beweging
4575
zijdelingse beweging
<in contrapunt>

oblique

[ə’bli:k]

motion/movement

zin
4576
zin

phrase

zingbaar
4577
zingbaar

singable

zingen
4578
zingen

to sing

<sang, sung>
zingen op
4579
zingen op
<klinker/lettergreep/notennamen>

to sing

<sang, sung>

to

zink
4580
zink
<blaasinstrument>

cornett

[kɔ:r’net]

, cornetto

<mv. -s/cornetti>
zinsbouw
4581
zinsbouw

phrase structure

zinsdeel
4582
zinsdeel

part of a phrase, phrase member, subphrase

zitrepetitie
4583
zitrepetitie

sitting rehearsal

[rı’hɜ:rsl]
zomercursus
4584
zomercursus

summer course

[kɔ:rs]
zonder (bepaalde) toonhoogte
4585
zonder

(

bepaalde

)

toonhoogte

<v.e. slaginstrument>

nonpitched

[nɑ:n’pıtʃt]

, of/with indefinite

[ın’defnət]

pitch

zug
4586
zug
<bij Schenker>

fundamental linear

[‘lıniər]

motion

zuiver
4587
zuiver

in tune

[tu:n]
zuiver mineur
4588
zuiver mineur

natural minor

zwaar maatdeel
4589
zwaar maatdeel

downbeat, strong/accented

[æk’senṱəd]

beat

zwakke fundamentsschrede
4590
zwakke fundamentsschrede

weak root progression

zwakker worden
4591
zwakker worden
<in volume>

to decrease

[di:’kri:s]
zwak maatdeel
4592
zwak maatdeel

weak/unaccented

[ʌnæk’senṱəd]

beat

zware tel/tijd
4593
zware tel

/

tijd

<BN>

downbeat, strong/accented

[æk’senṱəd]

beat

zwarte toets
4594
zwarte toets

black key

zweitakter
4595
zweitakter

two-measure/

<BE>

two-bar unit

zweven
4596
zweven
<door frequentieverschil>

to beat

<beat, beaten>
zwevende tonaliteit
4597
zwevende tonaliteit

suspended/floating/fluctuating

[‘flʌktʃueıṱıŋ]

tonality

zwevend ritme
4598
zwevend ritme

fluctuating

[‘flʌktʃueıṱıŋ]

/floating rhythm

[‘rıðm]
zweving
4599
zweving

beat

zwevingsfrequentie
4600
zwevingsfrequentie

beat frequency

[‘fri:kwənsi]
zwijgende film
4601
zwijgende film

silent film/movie