W

waardestreep
4472
waardestreep

beam

waarde van een noot
4473
waarde van een noot

note value

waarde van een tel
4474
waarde van een tel

beat value

waardevlaggetje
4475
waardevlaggetje
<BN>

flag, tail

wals
4476
wals

waltz

[wɔ:lts]
wansmaak
4477
wansmaak

bad taste

wapperen
4478
wapperen
<bij het zingen>

to wobble

waterklepje
4479
waterklepje

water key

wedstrijd
4480
wedstrijd
<BN>

competition, contest

[‘kɑ:ntest]
weense school
4481
Weense school

Viennese

[vi:ə’ni:z]

School

weense wals
4482
Weense wals

Viennese waltz

[vi:ə’ni:z wɔ:lts]
weens rondo
4483
Weens rondo

seven-part rondo

weergave
4484
weergave
1
<muzikaal>

rendering

2
<technisch>

reproduction

weergeven
4485
weergeven
1
<muzikaal>

to render

2
<technisch>

to reproduce

[ri:prə’du:s]
weerkaatsen (tegen)<v. geluid> to reflect (off/from/against), to reverberate [rı’vɜ:rbəreıt]
4486
weerkaatsen

(

tegen

)
<v. geluid>

to reflect (off/from/against), to reverberate

[rı’vɜ:rbəreıt]

(off/from/against)

weerkaatsing (tegen)<v. geluid> reflection/reverberation [rıvɜ:rbə’reıʃn]
4487
weerkaatsing

(

tegen

)
<v. geluid>

reflection/reverberation

[rıvɜ:rbə’reıʃn]

(off/from/against)

wegsterven
4488
wegsterven
1
<ww.>

to decay, to fade (out)

2
<zst.gebr.ww.>

decay, fading

welluidend
4489
welluidend

harmonious

[hɑ:r’moʊniəs]
wereldcreatie
4490
wereldcreatie
<BN>

first performance, world premiere

[prı’mır]
wereldlijke muziek
4491
wereldlijke muziek

secular

[‘sekjələr]

music

wereldmuziek
4492
wereldmuziek

world music

wereldpremière
4493
wereldpremière

world(’s) first performance, world premiere

[prı’mır]
werk
4494
werk
<muziekstuk>

work

werkboek
4495
werkboek

workbook

werkelijke klank
4496
werkelijke klank

actual sound

werklied
4497
werklied

work song

werklijst
4498
werklijst
<v.e. componist>

work list

werk zonder opusnummer
4499
werk zonder opusnummer

work without opus

[‘oʊpəs]

number

westerse (klassieke) muziek
4500
westerse

(

klassieke

)

muziek

Western (classical) music

wetenschappelijke uitgave
4501
wetenschappelijke uitgave

scholarly edition

[‘skɑ:lərli ı’dıʃn]
wiegelied
4502
wiegelied

lullaby, cradlesong

[‘kreıdlsɔ:ŋ]
wiegend ritme
4503
wiegend ritme

rocking rhythm

[‘rıðm]
wijde boring
4504
wijde boring

large/wide bore

wijde ligging
4505
wijde ligging

open structure/spacing/voicing

wijs
4506
wijs
<melodie>

tune

[tu:n]

, melody

wijs houden
4507
wijs houden

to keep

<kept, kept>

in tune

[tu:n]
wijsvinger
4508
wijsvinger

forefinger

[‘fɔ:rfıŋgər]

, index (finger)

wijzigingsteken
4509
wijzigingsteken
<BN>

accidental

wilde lucht
4510
wilde lucht

wild

[waıld]

/excessive

[ık’sesıv]

air

windlade
4511
windlade

wind

[wınd]

chest

windwerk
4512
windwerk

wind

[wınd]

system

winnaar
4513
winnaar
<v.e. prijs/concours>

winner

wisselakkoord
4514
wisselakkoord

neighbor(ing)

[‘neıbərıŋ]

/auxiliary

[ɔ:g’zıliəri]

chord

wisselbeweging
4515
wisselbeweging

neighboring

[‘neıbərıŋ]

motion/movement

wisseldominant
4516
wisseldominant

secondary

[‘sekənderi]

dominant of the dominant

wisselende gezangen
4517
wisselende gezangen
<v.d. mis>

proper chants

[‘prɑ:pər tʃænts]
wisseling van toongeslacht
4518
wisseling van toongeslacht

change of mode

wisselkwartsextakkoord
4519
wisselkwartsextakkoord

pedal

[‘pedl]

/neighbor(ing)

[‘neıbərıŋ]

/auxiliary

[ɔ:g’zıliəri]

six-four chord, neighbor(ing)/auxiliary 6/4 (chord)

wisseltoon
4520
wisseltoon

neighbor(ing)

[‘neıbərıŋ]

/auxiliary

[ɔ:g’zıliəri]

(tone/

<BE>

note)

wissen
4521
wissen
1
<v.e. schoolbord>

to wipe

2
<v.e. band(opname)>

to erase

[ı’reıs]
wisser
4522
wisser
<voor een schoolbord>

(black)board duster

witte notatie
4523
witte notatie

white notation

witte ruis
4524
witte ruis

white noise

[noız]
witte toets
4525
witte toets

white key, natural

wolfskwint
4526
wolfskwint

wolf

[wʊlf]

(fifth/5th)

wonderkind
4527
wonderkind

(child) prodigy

[‘prɑ:dədʒi]
woorden
4528
woorden
1
<v.e. lied>

words

2
<v.e. liedje/song>

lyrics

[‘lırıks]
woordschildering
4529
woordschildering

word/text painting

wrijvingsidiofoon
4530
wrijvingsidiofoon

friction idiophone

[‘ıdiəfoʊn]