R

ra
4280
ra

[rɑ:]

verlaagde re

<bij Curwen>
rack
4281
rack

lessenaar, pupiter

<BN>
radio
4282
radio
1

radio

<het medium>

2

radio

<een toestel>

radio broadcast
4283
radio broadcast

[‘brʌ:dkæst]

radio-uitzending

radio guide
4284
radio guide

radiogids, programmablad

radio orchestra
4285
radio orchestra

[‘ʌ:rkıstrə]

omroeporkest, radio-orkest

radio play music
4286
radio play music

hoorspelmuziek

radio program
4287
radio program

[‘proʊgræm]

radioprogramma

radio recording
4288
radio recording

radio-opname

radio set
4289
radio set

radio(toestel)

radio symphony orchestra
4290
radio symphony orchestra

[‘ʌ:rkıstrə]

omroeporkest

raise
4291
raise

<ww.>

verhogen

<v.e. toon>
raise a half step
4292
raise

<ww.>

a half step

een halve toon verhogen

raise
4293
raise

<ww.>

a semitone

[‘semitoʊn]

een halve toon verhogen

raise by a half step
4294
raise

<ww.>

by a half step

een halve toon verhogen

raise
4295
raise

<ww.>

by a semitone

[‘semitoʊn]

een halve toon verhogen

raise by one half step
4296
raise

<ww.>

by one half step

een halve toon verhogen

raise
4297
raise

<ww.>

by one semitone

[‘semitoʊn]

een halve toon verhogen

raised
4298
raised

verhoogd

<v.e. toon>
raised 6th in the minor mode
4299
raised 6th in the minor mode

durmollsext

raised sixth in the minor mode
4300
raised sixth in the minor mode

durmollsext

raise one half step
4301
raise

<ww.>

one half step

een halve toon verhogen

raise
4302
raise

<ww.>

one semitone

[‘semitoʊn]

een halve toon verhogen

raising
4303
raising

verhoging

<v.e. toon>
range
4304
range
1

omvang, bereik

<v.e. stem/instrument>

2

omvang

<v.e. melodie>
ray
4305
ray

[reı]

re

<bij Curwen>
re
4306
re

[reı]

re

<relatieve notennaam>
re
4307
re

[ri:]

verhoogde re

<bij Curwen>
read
4308
read

[ri:d]
<ww., read
[red]
, read
[red]
>

lezen

read ahead
4309
read

[ri:d]
<ww., read
[red]
, read
[red]
>
ahead

vooruitlezen

read at sight
4310
read

[ri:d]
<ww., read
[red]
, -read
[red]
>

at sight

van (het) blad lezen

reading ability
4311
reading ability

[ə’bıləṱi]

leesvaardigheid

reading at sight
4312
reading at sight

<zst.gebr.ww.>

van (het) blad lezen, lectuur

<BN>
reading skills
4313
reading skill(s)

leesvaardigheid

read music
4314
read

[ri:d]
<ww., read
[red]
, read
[red]
>

music

muziek lezen

read notes
4315
read

[ri:d]
<ww., read
[red]
, read
[red]
>

notes

noten lezen

real answer
4316
real answer

[‘ænsər]

reëel antwoord

<in een fuga>
realism
4317
realism

[‘ri:əlızm]

realisme

realistic
4318
realistic

realistisch

realization of a figured bass
4319
realization of a figured bass

[‘fıgjərd beıs]

uitwerking van een becijferde bas

realize part
4320
realize

<ww.>

a continuo

[kən’tınjuoʊ]

part

een becijferde bas uitwerken

real sequence
4321
real sequence

[‘si:kwəns]

reële se’quens

<mv. -en>
rebound
4322
rebound

[‘ri:baʊnd]
<zn.>

veren

<v.d. slag v.d. dirigent>
rebound
4323
rebound

[rı’baʊnd]
<ww.>

veren

<v.d. slag v.e. dirigent>
recapitulation
4324
recapitulation

[ri:kəpıtʃə’leıʃn]

1

reprise

<in een sonatevorm>

2

refrein

<v.e. rondo>

3

herhaling

<v. leerstof>

receive
4325
receive

<ww.>

an injury

[‘ındʒəri]

een blessure oplopen

receive catcalls
4326
receive

<ww.>

catcalls

uitgefloten worden

receive
4327
receive

<ww.>

his/her/a Ph.D.

[pi: eıtʃ di:]
<Doctor of Philosophy

[fə’lɑ:səfi]

>

in musicology

[mju:zı’kɑ:lədʒi]

promoveren in de muziekwetenschap

reception
4328
reception

[rı’sepʃn]

receptie

<v.e. kunstwerk door het publiek>
recital
4329
recital

[rı’saıṱl]

recital

recital hall
4330
recital

[rı’saıṱl]

hall

1

kamermuziekzaal

2

kleine zaal

<in een concertgebouw>

recitation
4331
recitation

[resı’teıʃn]

voordracht, declamatie

recitation formula
4332
recitation formula

[resı’teıʃn ‘fʌ:rmjələ]

reciteerformule

recitation tone
4333
recitation

[resı’teıʃn]

tone

reciteertoon

recitative
4334
recitative

[resıṱə’ti:v]

recitatief

recitativelike
4335
recitativelike

[resıṱə’ti:vlaık]

recitativisch

recite
4336
recite

[rı’saıt]
<ww.>

voordragen, declameren, reciteren

reciting tone
4337
reciting

[rı’saıṱıŋ]

tone

reciteertoon

<in het gregoriaans>
recognition
4338
recognition

[rekəg’nıʃn]

herkenning

<v. intervallen/akkoorden>
recognize
4339
recognize

[‘rekəgnaız]
<ww.>

herkennen

<v. intervallen/akkoorden>
record
4340
record

[‘rekərd]
<zn.>

(grammofoon)plaat, fonoplaat

<BN>
record
4341
record

[rı’kʌ:rd]
<ww.>

opnemen, registreren

record company
4342
record company

[‘rekərd ‘kʌmpni]

platenmaatschappij

record cover
4343
record

[‘rekərd]

cover

platenhoes

recorder
4344
recorder
1

(band)recorder

2

blokfluit

recorderist
4345
recorderist

[rı’kʌ:rdərıst]

blokfluitist

recorder player
4346
recorder player

blokfluitist

recording
4347
recording

opname, registratie

recording engineer
4348
recording engineer

[endʒı’nır]

1

muziekregisseur

2

opnametechnicus

record jacket
4349
record

[‘rekərd]

jacket

platenhoes

record label
4350
record

[‘rekərd]

label

platenmerk, (platen)label

record library
4351
record library

[‘rekərd ‘laıbreri]

discotheek

<verzameling opnamen>
record player
4352
record

[‘rekərd]

player

platenspeler, platendraaier

<BN>

, grammofoon, pick-up

record shop
4353
record

[‘rekərd]

shop

platenzaak

record store
4354
record

[‘rekərd]

store

<AE>

platenzaak

recreation
4355
recreation

[rekri’eıʃn]

ontspanning, recreatie

reduced score
4356
reduced

[rı’du:st]

score

uittreksel

<v.e. partituur>
reduction
4357
reduction
1

(piano)uittreksel

2

reductie

<korting (op een toegangsprijs)>

reed
4358
reed
1

riet

<toegesneden op een instrument>

2

tong

<v.e. orgel/harmonium/accordeon>

reed organ
4359
reed organ

harmonium

<mv. -s>
reed player
4360
reed player

rietblazer

reeds
4361
reeds

rietblazers

reed stop
4362
reed stop

tongwerk

reel
4363
reel

spoel

<v.e. bandrecorder>
reeltoreel recorder
4364
reel-to-reel recorder

spoelenrecorder

reexam
4365
reexam

<inf.>

her

<herexamen>
reexamination
4366
reexamination

herexamen, herkansing

reference work
4367
reference

[‘refrəns]

work

naslagwerk

reflect against
4368
reflect

<ww.>

against

weerkaatsen tegen

<v. geluid>
reflect from
4369
reflect

<ww.>

from

weerkaatsen tegen

<v. geluid>
reflection
4370
reflection

weerkaatsing tegen

<v. geluid>
reflection against
4371
reflection against

weerkaatsing tegen

<v. geluid>
reflection from
4372
reflection from

weerkaatsing tegen

<v. geluid>
reflection off
4373
reflection off

weerkaatsing tegen

<v. geluid>
reflect off
4374
reflect

<ww.>

off

weerkaatsen tegen

<v. geluid>
reformation
4375
Reformation

[refər’meıʃn]

Hervorming

refrain
4376
refrain

[rı’freın]
1

refrein

<v.e. lied>

2

refrein

<v.e. rondo>
register
4377
register

[‘redʒıstər]
<zn.>

register

<v.e. stem/instrument>
register
4378
register

[‘redʒıstər]
<ww.>

registreren

<registers kiezen>
register break
4379
register

[‘redʒıstər]

break

registerbreuk

<bij een zangstem>
registration
4380
registration

[redʒı’streıʃn]

registratie

<registerkeus>
regular guest conductor
4381
regular guest conductor

vaste gastdirigent

regulate
4382
regulate

[‘regjəleıt]
<ww.>

afregelen

<v.e. instrument>
regulation
4383
regulation

[regjə’leıʃn]

afregeling

<v.e. instrument>
rehair
4384
rehair

<ww.>

beharen

<v.e. strijkstok>
rehearsal
4385
rehearsal

[rı’hɜ:rsl]

repetitie

rehearsal coach
4386
rehearsal

[rı’hɜ:rsl]

coach

correpetitor

rehearsal conductor
4387
rehearsal

[rı’hɜ:rsl]

conductor

repetitor

<v.e. orkest/koor>
rehearsal figure
4388
rehearsal figure

[rı’hɜ:rsl ‘fıgjər]

cijfer, nummer, letter

<oriëntatieteken in een partituur>
rehearsal mark
4389
rehearsal

[rı’hɜ:rsl]

mark

cijfer, nummer, letter

<oriëntatieteken in een partituur>
rehearsal pianist
4390
rehearsal pianist

[rı’hɜ:rsl pi’ænəst]

repetitor

<repetitor-pianist>
rehearsal room
4391
rehearsal

[rı’hɜ:rsl]

room

repetitieruimte

rehearsal schedule
4392
rehearsal schedule

[rı’hɜ:rsl ‘skedʒu:l]

repetitierooster

rehearsal technique
4393
rehearsal technique

[rı’hɜ:rsl tek’ni:k]

repetitietechniek

rehearsal time
4394
rehearsal

[rı’hɜ:rsl]

time

repetitietijd

rehearse
4395
rehearse

[rı’hɜ:rs]
<ww.>
1

repeteren

2

instuderen

<voorbereidende repetities leiden>

rehearsed by
4396
rehearsed

[rı’hɜ:rst]

by

ingestudeerd door

<dirigent>
reinforce
4397
reinforce

[ri:ın’fʌ:rs]
<ww.>

versterken

<v.e. partij>
relative
4399
relative

[‘reləṱıv]
<bn.>

parallel

<v. toonsoorten>
relative keys
4400
relative

[‘reləṱıv]

keys

parallelle toonsoorten

relatively strong
4401
relatively

[‘reləṱıvli]

strong

relatief zwaar

relatively weak
4402
relatively

[‘reləṱıvli]

weak

relatief licht

relative major
4403
relative

[‘reləṱıv]

major

<zn.>

majeurparallel

relative minor
4404
relative

[‘reləṱıv]

minor

<zn.>

mineurparallel

relative note names
4405
relative

[‘reləṱıv]

note names

relatieve notennamen

relative of the dominant
4406
relative

[‘reləṱıv]

of the dominant

dominantparallel

relative
4407
relative

[‘reləṱıv]

of the subdominant

[sʌb’da:mınənt]

subdominantparallel

relative pitch
4408
relative

[‘reləṱıv]

pitch

relatief gehoor

relative pitch names
4409
relative

[‘reləṱıv]

pitch names

relatieve notennamen

relative scales
4410
relative

[‘reləṱıv]

scales

parallelle (toon)ladders

relax
4411
relax

<ww.>
1

ontspannen

<ov.ww., v.e. spier>

2

ontspannen

<onov.ww., recreëren>

relaxation
4412
relaxation

[ri:læk’seıʃn]
1

ontspanning

<v.e. spier>

2

ontspanning

<recreatie>

release
4413
release

[rı’li:s]
<ww.>

1

ontspannen

<ov.ww., v.e. spier>

2

ontspannen

<ov.ww., v.e. snaar, v.h. haar v.e. strijkstok>

3

loslaten

<v.e. toets/pedaal>

4

uitbrengen

<v.e. kunstproduct>

religious music
4414
religious music

religieuze muziek

remain on the same note
4415
remain

<ww.>

on the same note

blijven liggen

<v.e. stem>
reminder
4416
reminder

herinneringsmotief

reminder accidental
4417
reminder accidental

herinneringsvoorteken

reminder flat
4418
reminder flat

herinneringsmol

reminder sharp
4419
reminder sharp

herinneringskruis

<mv. -en>
reminiscence theme
4420
reminiscence

[remı’nısns]

theme

herinneringsmotief

renaissance
4421
Renaissance

[renə’sɑ:ns]
<zn.>

Renaissance

renaissance
4422
renaissance

[renə’sɑ:ns]
<bn.>

renaissance-, renaissancistisch

render
4423
render

<ww.>

voordragen, vertolken, weergeven

rendering
4424
rendering

<zn.>

voordracht, vertolking, weergave

rental instrument
4425
rental instrument

[‘ınstrəmənt]

huurinstrument

rental material
4426
rental material

huurmateriaal

<partituur en partijen>
rented instrument
4427
rented instrument

[‘ınstrəmənt]

huurinstrument

repeat
4428
repeat

<zn.>
1

herhaling

<v.e. passage>
2

herhalingsteken

3

herhaling

<v.e. concert/voorstelling>
repeat
4429
repeat

<ww.>
1

herhalen

<v.e. passage>

2

naspelen, nazingen

repeat by ear
4430
repeat

<ww.>

by ear

op het gehoor naspelen, nazingen

repeat concert
4431
repeat concert

herhaling

<v.e. concert>
repeating tone
4432
repeating tone

repeterende toon

repeat mark
4433
repeat mark

herhalingsteken

repeat performance
4434
repeat performance

herhaling

<v.e. voorstelling>
repeat sign
4435
repeat sign

herhalingsteken

repeat … times
4436
repeat … times

herhaal … keer

repertoire
4437
repertoire

[‘repərtwɑ:r]

repertoire

repertoire knowledge
4438
repertoire

[‘repərtwɑ:r]

knowledge

repertoirekennis

repertoire list
4439
repertoire

[‘repərtwɑ:r]

list

repertoirelijst

repertoire piece
4440
repertoire

[‘repərtwɑ:r]

piece

repertoirestuk

reacutepeacutetiteur
4441
répétiteur

[reıpeıtı’tɜ:r]

repetitor

<v.e. operakoor, v. operasolisten>
repetition
4442
repetition

[repə’tıʃn]
1

herhaling

<repetitie v.e. toon>

2

herhaling

<v.e. passage>

3

herhaling

<als stijlmiddel>

repetition action
4443
repetition

[repə’tıʃn]

action

repetitiemechaniek

<v.e. piano>
reprint
4444
reprint

[‘ri:prınt]

herdruk

reproduce
4445
reproduce

[ri:prə’du:s]
<ww.>
1

weergeven

<technisch>

2

overnemen

<v.e. toon>

reproduce a pitch
4446
reproduce

[ri:prə’du:s]
<ww.>

a pitch

een toon overnemen

reproduce a tone
4447
reproduce

[ri:prə’du:s]
<ww.>

a tone

een toon overnemen

reproduction
4448
reproduction

weergave

<technisch>
request
4449
request

<zn.>

verzoeknummer

requiem
4450
Requiem

[‘rekwiəm]

requiem

requiem mass
4451
Requiem Mass

[‘rekwiəm mæs]

requiemmis

required piece
4452
required piece

verplicht/opgelegd

<BN>

werk

<in een concours>
required subject
4453
required subject

[‘sʌbdʒekt]

verplicht vak

required work
4454
required work

verplicht/opgelegd

<BN>

werk

<in een concours>
reserve tickets
4455
reserve

<ww.>

tickets

kaarten/tickets

<BN>

reserveren

resident composer
4456
resident

[‘rezıdənt]

composer

huiscomponist, componist in residentie

<BN>
resit
4457
resit

<zn.>
<BE>

herkansing

resolution
4458
resolution

[rezə’lu:ʃn]

oplossing

<v.e. dissonant>
resolution chord
4459
resolution

[rezə’lu:ʃn]

chord

oplossingsakkoord

resolution note
4460
resolution

[rezə’lu:ʃn]

note

<BE>

oplossingstoon

resolution tone
4461
resolution

[rezə’lu:ʃn]

tone

oplossingstoon

resolve
4462
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

oplossen

resolve by step
4463
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

by step

trapsgewijs oplossen

resolve
4464
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

downward

[‘daʊnwərd]

dalend oplossen

resolve in
4465
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

in

oplossen in

resolve into
4466
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

into

oplossen in

resolve
4467
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

inward

[‘ınwərd]

naar binnen oplossen, krimpend oplossen

resolve
4468
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

outward

[‘aʊtwərd]

naar buiten oplossen, spreidend oplossen

resolve stepwise
4469
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

stepwise

trapsgewijs oplossen

resolve
4470
resolve

[rı’zɑ:lv]
<ww.>

upward

[‘ʌpwərd]

stijgend oplossen

resonance
4471
resonance

[‘rezənəns]

1

resonans

2

resonantie

resonate
4472
resonate

[‘rezəneıt]
<ww.>

resoneren, meeklinken

resonator
4473
resonator

[‘rezəneıṱər]

klankkast

resonator box
4474
resonator

[‘rezəneıṱər]

box

klankkast

respond
4475
respond

[rı’spɑ:nd]

aanspreken

<onov.ww., v.e. instrument>
response
4476
response

[rı’spɑ:ns]

aanspreken

<zst. gebr. ww., v.e. instrument>
responsory
4477
responsory

[rı’spɑ:nsəri]

respon’sorie

<mv. -s>
rest
4478
rest
1

rust

<tijdseenheid zonder geluid>

2

rust(teken)

3

rust

<ontspanning>

restore to its normal pitch
4479
restore

[rı’stʌ:r]
<ww.>

to its normal pitch

herstellen

<(een verhoging/verlaging) ongeldig maken>
reacutesumeacute
4480
résumé

[‘rezəmeı]
<AE>

cur’riculum vitae

<mv. cur’ricula ~>
retake
4481
retake

<ww., retook, retaken>

an exam

<inf.>

een examen overdoen

retake an examination
4482
retake

<ww., retook, retaken>

an examination

een examen overdoen

retardation
4483
retardation

[ri:tɑ:r’deıʃn]

vertraging, voorhouding

<stijgend oplossend>
retrograde
4484
retrograde

[‘retrəgreıd]

kreeft, kreeft(en)gang

retrograde canon
4485
retrograde

[‘retrəgreıd]

canon

kreeftcanon

retrograde inversion
4486
retrograde

[‘retrəgreıd]

inversion

kreeft/kreeft(en)gang van de omkering, omkering van de kreeft/kreeft(en)gang

retrograde mirror
4487
retrograde

[‘retrəgreıd]

mirror

spiegeling van de kreeft

retune
4488
retune

[ri:’tu:n]
<ww.>
1

omstemmen, verstemmen

2

bijstemmen

return
4489
return

<zn.>

to the tonic

[‘tɑ:nık]

terugkeer naar de tonica

reverb
4490
reverb

[‘ri:vɜ:rb]
<inf.>

nagalm

reverberate against
4491
reverberate

[rı’vɜ:rbəreıt]
<ww.>

against

weerkaatsen tegen

<v. geluid>
reverberate from
4492
reverberate

[rı’vɜ:rbəreıt]
<ww.>

from

weerkaatsen tegen

<v. geluid>
reverberate off
4493
reverberate

[rı’vɜ:rbəreıt]
<ww.>

off

weerkaatsen tegen

<v. geluid>
reverberation
4494
reverberation

[rıvɜ:rbə’reıʃn]

1

weerkaatsing

<v. geluid>

2

nagalm

reverberation against
4495
reverberation

[rıvɜ:rbə’reıʃn]

against

weerkaatsing tegen

<v. geluid>
reverberation from
4496
reverberation

[rıvɜ:rbə’reıʃn]

from

weerkaatsing tegen

<v. geluid>
reverberation off
4497
reverberation

[rıvɜ:rbə’reıʃn]

off

weerkaatsing tegen

<v. geluid>
reverberation time
4498
reverberation

[rıvɜ:rbə’reıʃn]

time

nagalmtijd

reverb time
4499
reverb

[‘ri:vɜ:rb]

time

<inf.>

nagalmtijd

review
4500
review

[rı’vju:]
<zn.>
1

recensie

2

tijdschrift

3

herhaling

<v. leerstof>

review
4501
review

[rı’vju:]
<ww.>
1

recenseren

2

herhalen

<v. leerstof>

reviewer
4502
reviewer

[rı’vju:ər]

recensent

review exercise
4503
review

[rı’vju:]

exercise

herhaling

<v. leerstof, een oefening>
revise
4504
revise

<ww.>

reviseren

<v.e. partituur>
revise
4505
revise

<ww.>
<BE>

herhalen

<v. leerstof>
revised version
4506
revised version

herziene versie

revision
4507
revision

revisie

<v.e. partituur>
revision
4508
revision

<BE>
1

herhaling

<v. leerstof>

2

herhaling

<v. leerstof, een oefening>

revue
4509
revue

[rı’vju:]

revue

<amusementsprogramma>
rewind
4510
rewind

[ri:’waınd]
<ww., rebound
[ri:’waʊnd]
, rebound
[ri:’waʊnd]
>

terugspoelen

rhapsody
4511
rhapsody

rapsodie

<mv. -ën>
rhetoric
4512
rhetoric

[‘reṱərık]

re’torica

rhetorical
4513
rhetorical

[rı’tʌ:rıkl]

retorisch

rhyme
4514
rhyme

rijm

rhyme scheme
4515
rhyme scheme

[ski:m]

rijmschema

rhythm
4516
rhythm

[‘rıðm]

ritme

rhythmic
4517
rhythmic

[‘rıðmık]

ritmisch

rhythmic acceleration
4518
rhythmic

[‘rıðmık]

acceleration

ritmische versnelling

<v.e. motief>
rhythmic accent
4519
rhythmic accent

[‘rıðmık ‘æksent]

ritmisch accent

rhythmical
4520
rhythmical

[‘rıðmıkl]

ritmisch

<in het juiste ritme>
rhythmicality
4521
rhythmicality

[rıðmı’kæləṱi]

ritmiek

<het ritmisch-zijn>
rhythmic dictation
4522
rhythmic

[‘rıðmık]

dictation

ritmisch dictee

rhythmic ear training
4523
rhythmic

[‘rıðmık]

ear training

ritme tikken

<het studievak>

, ritmeren

<BN>
rhythm exercise
4524
rhythm

[rıðm]

exercise

tikoefening

rhythmic expansion
4525
rhythmic expansion

[‘rıðmık ık’spænʃn]

dehnung

rhythmic figure
4526
rhythmic figure

[‘rıðmık ‘fıgjər]

ritmische figuur

rhythmicity
4527
rhythmicity

[rıð’mısəṱi]

ritmiek

<het ritmisch-zijn>
rhythmic monad
4528
rhythmic monad

[‘rıðmık ‘moʊnæd]

ritmische monade

rhythmic pattern
4529
rhythmic

[‘rıðmık]

pattern

ritmisch patroon

rhythmics
4530
rhythmics

[‘rıðmıks]
<met ww. in het ev.>
1

ritmiek

<ritmeleer>

2

ritmiek

<het studievak, de kunstvorm>

rhythm section
4531
rhythm

[‘rıðm]

section

ritmesectie

rhythm syllables
4532
rhythm syllables

[‘rıðm ‘sıləblz]

ritmetaal

<in de solfège>
rhythm tapping
4533
rhythm tapping

[‘rıðmtæpıŋ]

ritme tikken

<het studievak>

, ritmeren

<BN>
rhythmtapping exercise
4534
rhythm-tapping

[‘rıðmtæpıŋ]

exercise

tikoefening

rich in harmonics
4535
rich in harmonics

[hɑ:r’mɑ:nıks]

boventoonrijk

rich in overtones
4536
rich in overtones

boventoonrijk

right
4537
right

<zn.>

(auteurs)rechten

right hand
4538
right hand

rechterhand

righthand register
4539
right-hand register

[‘redʒıstər]

‘diskant

<rechterhelft v.e. toetsenbord>
right pedal
4540
right pedal

[‘pedl]

rechterpedaal v.e. piano>

rights
4541
rights

<zn.>

(auteurs)rechten

right side
4542
right side

‘diskant

<rechterhelft v.e. toetsenbord>
ring
4543
ring

<ww., rang, rung>

luiden

<ov./onov.ww., v. klokken>
ring bells
4544
ring

<ww., rang, rung>

bells

klokken luiden

ring finger
4545
ring finger

[‘fıŋgər]

ringvinger

ringing in the ear
4546
ringing in the ear

oorsuizen

ringing in the ears
4547
ringing in the ears

oorsuizen

ring key
4548
ring key

bril

<v.e. klarinet>
rise
4549
rise

<ww., rose, risen>

stijgen

<v.e. interval/melodie>
rising scale
4550
rising scale

stijgende toonladder

rock
4551
rock

<zn.>

pop(muziek)

rock band
4552
rock band

popgroep

rock group
4553
rock group

popgroep

rocking rhythm
4554
rocking rhythm

[‘rıðm]

wiegend ritme

rock music
4555
rock music

popmuziek

rock song
4556
rock song

popsong

rococo
4557
Rococo

[rə’koʊkoʊ]

Roco’co

<het>
role
4558
role

[roʊl]

rol

<in een opera/toneelstuk>
roll
4559
roll

[roʊl]
<zn.>

roffel

roll
4560
roll

[roʊl]
<ww.>

roffelen

romance
4561
romance

[‘roʊmæns]

romance

romanesque
4562
Romanesque

[roʊmə’nesk]
<bn.>

romaans

roman numeral
4563
Roman numeral

[‘nu:mrəl]

Romeins cijfer

romantic
4564
romantic

[roʊ’mænṱık]

romantisch

romanticism
4565
Romanticism

[roʊ’mænṱısızm]

Romantiek

romantic period
4566
Romantic period

[roʊ’mænṱık ‘pıriəd]

Romantiek

rondo
4567
rondo

rondo

rondo form
4568
rondo form

rondovorm

root
4569
root

grondtoon, grondnoot

<BN>
root movement
4570
root movement

grondtoonbeweging, grondtoonprogressie

root position
4571
root position

grondligging

root position triad
4572
root position triad

[‘traıæd]

drieklank in de grondligging, grondakkoord

<BN>

, kwintakkoord

<BN>
root progression
4573
root progression

grondtoonbeweging, grondtoonprogressie, fundamentsschrede

rosin
4574
rosin

[‘rɑ:zın]
<zn.>

hars

<voor een strijkstok>
rosin
4575
rosin

[‘rɑ:zın]
<ww.>

harsen

<v.e. strijkstok>
rostrum
4576
rostrum

[rɑ:strəm]
<mv. -s, rostra>
[‘rɑ:strə]

dirigentenpodium

<mv. -s, -podia>

, bok

rotary valve
4577
rotary valve

[‘roʊṱəri vælv]

draaiventiel

rough
4578
rough

[rʌf]

ruig, ruw

<v.e. dissonant>
roughness
4579
roughness

[‘rʌfnəs]

ruigheid, ruwheid

<v.e. dissonant>
roulade
4580
roulade

[ru’lɑ:d]

loopje

round
4581
round

<zn.>

1

ronde

<v.e. concours>

2

cirkelcanon

rounded binary form
4582
rounded binary

[‘baınəri]

form

gesloten tweedelige vorm

row
4583
row

<zn.>

1

reeks

<in seriële muziek>
2

rij

<in een zaal>

royalties
4584
royalties

royalty’s, auteursrechten

rp
4585
RP

<relatieve
[‘reləṱıv]
pitch>

relatief gehoor

rubber
4586
rubber

<BE>

gum

rub out
4587
rub

<ww.>

out

uitgummen

rules of motion
4588
rules of motion

stemvoeringsregels

rules of movement
4589
rules of movement

stemvoeringsregels

run
4590
run

<zn.>

loopje

rush
4591
rush

<ww.>

jagen

<mbt. tempo>
russian orthodox church music
4592
Russian Orthodox

[‘ʌ:rθədɑ:ks]

church music

Russisch-orthodoxe kerkmuziek