H

hackneyed tune
2259
hackneyed tune

afgezaagd deuntje

hair
2260
hair

haar

<v.e. strijkstok>
hairpin
2261
hairpin

<inf.>
1

crescendoteken

2

decrescendoteken

half beat
2262
half beat

halve tel

half cadence
2263
half cadence

[‘keıdns]

half/voorlopig slot, halve cadens

<mv. -en>
half close
2264
half close

[kloʊz]

half/voorlopig slot

halfdiminished 7 chord
2265
half-diminished 7 chord

halfverminderd septimeakkoord

halfdiminished 7th chord
2266
half-diminished 7th chord

halfverminderd septimeakkoord

halfdiminished seventh chord
2267
half-diminished seventh chord

halfverminderd septimeakkoord

half note
2268
half note

<mv. ~ -s, halves>

halve (noot)

halfnote rest
2269
half-note rest

halve rust

half rest
2270
half rest

halve rust

halfsize violin
2271
half-size violin

[vaıə’lın]

halve viool

half step
2272
half step

halve toon, halvetoonsafstand

half time
2273
half time

alla breve

hall
2274
hall

zaal

halve the note value
2275
halve

[hæv]
<ww.>

the note value

de notenwaarde halveren

hammer
2276
hammer

hamer

<v.e. piano>
hammer felt
2277
hammer felt

vilt

<op een pianohamer>
hand
2278
hand

hand

hand independence
2279
hand independence

[ındı’pendəns]

onafhankelijkheid van de handen

handle
2280
handle

<ww.>

behandelen

<v.e. muziekinstrument>
handling
2281
handling

behandeling

<v.e. muziekinstrument>
handling of text
2282
handling of text

tekstbehandeling

hand position
2283
hand position

handhouding

hand shift
2284
hand shift

verplaatsing

<v.d. hand over een toetsenbord>
hardness of hearing
2285
hardness of hearing

slechthorendheid

hardness of hearing in
2286
hardness of hearing in

slechthorendheid aan

<één oor, beide oren>
hardofhearing
2287
hard-of-hearing

gehoorgestoord, slechthorend

hardofhearing in
2288
hard-of-hearing in

gehoorgestoord/slechthorend aan

<één oor, beide oren>
harmonic
2289
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]
<zn.>
1

boventoon

2

flageolet(toon)

harmonic
2290
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]
<bn.>

harmonisch

harmonica
2291
harmonica

[hɑ:r’mɑ:nıkə]

mondharmonica

harmonic analysis
2292
harmonic analysis

[hɑ:r’mɑ:nık ə’næləsıs]
<mv. ~ analyses>
[ə’næləsi:z]

harmonische analyse

harmonic background
2293
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

background

harmonische achtergrond

harmonic connection
2294
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

connection

harmonische verbinding

harmonic direction
2295
harmonic direction

[hɑ:r’mɑ:nık də’rekʃn]

harmonische richting

harmonic dictation
2296
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

dictation

harmonisch dictee

harmonic dualism
2297
harmonic dualism

[hɑ:r’mɑ:nık ‘du:əlızm]

harmonisch dualisme, duale harmonieleer

harmonic field
2298
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

field

harmonisch veld

harmonic formula
2299
harmonic formula

[hɑ:r’mɑ:nık ‘fʌ:rmjələ]
<mv. ~ -s, formulae>
[‘fʌ:rmjəli:]

harmonische formule

harmonic function
2300
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

function

harmonische functie

harmonic interval
2301
harmonic interval

[hɑ:r’mɑ:nık ‘ınṱərvl]

harmonisch interval

harmonic minor scale
2302
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

minor scale

harmonische mineur(toon)ladder

harmonic movement
2303
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

movement

harmonische progressie

harmonic note
2304
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

note

<BE>

akkoordtoon

harmonic progression
2305
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

progression

harmonische progressie

harmonic pulse
2306
harmonic pulse

[hɑ:r’mɑ:nık pʌls]

harmonisch ritme

harmonic realization
2307
harmonic realization

[hɑ:r’mɑ:nık riələ’zeıʃn]

harmonisatie

harmonic reduction
2308
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

reduction

harmonische reductie

harmonic relation
2309
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

relation

harmonische relatie

harmonic relationship
2310
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

relationship

harmonische relatie

harmonic rhythm
2311
harmonic rhythm

[hɑ:r’mɑ:nık ‘rıðm]

harmonisch ritme

harmonic sequens
2312
harmonic sequens

[hɑ:r’mɑ:nık ‘si:kwəns]

harmonische se’quens

<mv. -en>
harmonic
2313
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

series

[‘sıri:z]
<ev., mv.>

boventoonreeks

harmonic theory
2314
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

theory

harmonieleer

harmonic tone
2315
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

tone

akkoordtoon

harmonic turn
2316
harmonic

[hɑ:r’mɑ:nık]

turn

harmonische wending

harmonious
2317
harmonious

[hɑ:r’moʊniəs]

welluidend

harmonium
2318
harmonium

<mv. -s>

harmonium

<mv. -s>
harmonization
2319
harmonization

[hɑ:rmənə’zeıʃn]
1

harmonisatie, zetting

2

realisatie

<v.e. sopraan/bas, BN>

harmonize
2320
harmonize

[‘hɑ:rmənaız]
<ww.>
1

harmoniseren, zetten

2

realiseren

<v.e. sopraan/bas, BN>

harmony
2321
harmony
1

samenklank

2

harmonie

<mv. -ën>
<harmoniek, samenklank>

3

harmonieleer

harmony at the keyboard
2322
harmony at the keyboard

harmonie aan de piano

harp
2323
harp

harp

harpist
2324
harpist

[‘hɑ:rpıst]

harpist

harp player
2325
harp player

harpist

harpsichord
2326
harpsichord

[‘hɑ:rpsıkʌ:rd]

klavecimbel

harpsichordist
2327
harpsichordist

[‘hɑ:rpsıkʌ:rdıst]

klavecinist

harpsichord player
2328
harpsichord

[‘hɑ:rpsıkʌ:rd]

player

klavecinist

have a cold
2329
have

<ww., had, had>

a cold

verkouden zijn

have of
2330
have

<ww., had, had>

a command

[kə’mænd]

of

beheersen

<kennis hebben v.>
have a good ear
2331
have

<ww., had, had>

a good ear

goede oren hebben

have an audition
2332
have

<ww., had, had>

an audition

auditie doen, auditeren, voorspelen, voorzingen

have
2333
have

<ww., had, had>

a recital

[rı’saıṱl]

at home

<inf.>

tussen de schuifdeuren optreden

have of
2334
have

<ww., had, had>

a thorough

[‘θɜ:roʊ]

command

[kə’mænd]

of

beheersen

<kennis hebben v.>
have lessons
2335
have

<ww., had, had>

lessons

les krijgen

have lessons from
2336
have

<ww., had, had>

lessons from

les krijgen van

<leraar>
have lessons with
2337
have

<ww., had, had>

lessons with

les krijgen van

<leraar>
have lost count
2338
have

<ww., had>

lost count

de tel kwijt zijn

have lost hisher voice
2339
have

<ww., had>

lost his/her voice

zijn/haar stem kwijt zijn

have
2340
have

<ww., had>

mastered

[‘mæstərd]

beheersen

<feilloos kunnen uitvoeren>
have
2341
have

<ww., had, had>

the collywobbles

<inf.>

de zenuwen hebben, de trac hebben

<BN>
have
2342
have

<ww., had, had>

the jitters

<inf.>

de zenuwen hebben, de trac hebben

<BN>
have
2343
have

<ww., had, had>

the willies

<inf.>

de zenuwen hebben, de trac hebben

<BN>
head
2344
head
1

kop

<v.e. noot>

2

kop

<v.e. thema>

3

kop

<v.e. bandrecorder>

4

vel

<v.e. slaginstrument>

5

punt

<v.e. strijkstok>
head joint
2345
head joint

kop

<v.e. houten blaasinstrument>
headmotif
2346
headmotif

[‘hedmoʊ’ti:f]

kopmotief

headmotive
2347
headmotive

[‘hed’moʊṱıv]

kopmotief

headphones
2348
headphone(s)

hoofdtelefoon

head register
2349
head register

[‘redʒıstər]

kopregister

headset
2350
headset

hoofdtelefoon

head voice
2351
head voice

kopstem

<register v.e. zangstem>
hear
2352
hear

<heard
[hɜ:rd]
, heard
[hɜ:rd]
>
<ww.>

horen

hearer
2353
hearer

toehoorder

hearing
2354
hearing

gehoor

hearing damage
2355
hearing damage

gehoorschade

hearingimpaired
2356
hearing-impaired

gehoorgestoord, slechthorend

hearingimpaired in
2357
hearing-impaired in

gehoorgestoord/slechthorend aan

<één oor, beide oren>
hearing impairment
2358
hearing impairment

slechthorendheid

hearing impairment in
2359
hearing impairment in

slechthorendheid aan

<één oor, beide oren>
hearing loss
2360
hearing loss

gehoorverlies

hear
2361
hear

<ww., heard
[hɜ:rd]
, heard
[hɜ:rd]
>

mentally

[‘menṱli]

innerlijk horen

heavy beat
2362
heavy beat

zwaar maatdeel

heavy dramatic
2363
heavy dramatic

[drə’mæṱık]

hoogdramatisch

<stemvak>
heel
2364
heel

slof <v.e. strijkstok>

hemidemisemiquaver
2365
hemidemisemiquaver

[hemidemi’semikweıvə]
<BE>

vierenzestigste (noot)

hemidemisemiquaver rest
2366
hemidemisemiquaver

[hemidemi’semikweıvə]

rest

<BE>

vierenzestigste rust

hemiola
2367
hemiola

[hemi’oʊlə]

hemiool

hemitonic
2368
hemitonic

[hemi’tɑ:nık]
<bn.>

hemitonisch

heptatonic
2369
heptatonic

[heptə’tɑ:nık]
<bn.>

heptatonisch

heptatonics
2370
heptatonics

[heptə’tɑ:nıks]
<met ww. in het ev.>

heptatoniek

herald trumpets
2371
herald trumpets

trompetterkorps

heroic
2372
heroic

[hə’roʊık]

helden-

<stemvak>
hertz
2373
hertz

[hɜ:rts]

hertz

heterophonic
2374
heterophonic

[heṱəroʊ’fɑ:nık]

heterofoon

heterophony
2375
heterophony

[heṱə’roʊfəni]

heterofonie

heterorhythmic
2376
heterorhythmic

[heṱəroʊ’rıðmık]

heteroritmisch

heterorhythmics
2377
heterorhythmics

[heṱəroʊ’rıðmıks]
<met ww. in het ev.>

heteroritmiek

hexachord
2378
hexachord

[‘heksəkʌ:rd]

hexachord

hidden 5th
2379
hidden 5th

bedekte kwint

hidden 8ve
2380
hidden 8ve

[‘ɑ:ktıv]

bedekt octaaf

hidden fifth
2381
hidden fifth

bedekte kwint

hidden octave
2382
hidden octave

[‘ɑ:ktıv]

bedekt octaaf

hidden parallel intervals
2383
hidden parallel intervals

[‘pærəlel ‘ınṱərvlz]

bedekte parallellen

hidden parallels
2384
hidden parallels

bedekte parallellen

hidden polyphony
2385
hidden polyphony

[pə’lıfəni]

latente meerstemmigheid

hifi
2386
hi-fi

[‘haıfaı]

hifi

high
2387
high

hoog

high
2388
High

Hoog-

<v.e. tijdperk>
high mass
2389
High Mass

[mæs]

hoogmis

hip
2390
HIP

[eıtʃ aı pi:]
<historically-informed performance practice>

historisch verantwoorde uitvoeringspraktijk

hire instrument
2391
hire instrument

[‘ınstrəmənt]
<BE>

huurinstrument

hire material
2392
hire material

<BE>

huurmateriaal

<partituur en partijen>
hiss
2393
hiss

<ww.>

uitfluiten

<afkeuren>
hiss at
2394
hiss

<ww.>

at

uitfluiten

<afkeuren>
hissing
2395
hissing

gefluit, fluitconcert

<blijk v. afkeuring>
historicallyinformed performance practice
2396
historically-informed performance practice

historisch verantwoorde uitvoeringspraktijk

historical musicology
2397
historical musicology

[mju:zı’kɑ:lədʒi]

historische muziekwetenschap

historical performance practice
2398
historical performance practice

historische uitvoeringspraktijk

historical recording
2399
historical recording

historische opname

historicizing analysis
2400
historicizing analysis

[hı’stʌ:rısaızıŋ ə’næləsıs]
<mv. ~ analyses

[ə’næləsi:z]

>

historiserende analyse

history of art
2401
history of art

kunstgeschiedenis

<het studievak>
history of civilization
2402
history of civilization

[sıvələ’zeıʃn]

cultuurgeschiedenis

history of music
2403
history of music

muziekgeschiedenis

hit
2404
hit

<zn.>

hit, schlager

hit
2405
hit

<ww., hit, hit>

1

aanslaan

<v.e. slaginstrument>

2

treffen

<v.e. toon>
hoarse
2406
hoarse

[hʌ:rs]

hees

<zwaar>
hoarseness
2407
hoarseness

[‘hʌ:rsnəs]

heesheid

<zwaar>
hocket
2408
hocket

[‘hɑ:kət]

ho’quetus

hold
2409
hold

<zn.>
<BE>

fermate

hold
2410
hold

<ww., held, held>

vasthouden

<v.e. instrument>
hold
2411
hold

<ww., held, held>

a recital at home

<inf.>

tussen de schuifdeuren optreden

hold down
2412
hold

<ww., held, held>

down

ingetrapt houden

<v.e. pedaal>
holy communion
2413
Holy Communion

[kə’mju:niən]

eucharistieviering

<anglicaans>
homage
2414
homage

[‘hɑ:mıdʒ]

hommage

homage to
2415
homage

[‘hɑ:mıdʒ]

to

hommage aan

home key
2416
home key

hoofdtoonsoort, oorspronkelijke toonsoort, begintoonsoort

home music
2417
home music

huismuziek

homework
2418
homework

huiswerk

homophonic
2419
homophonic

[hɑ:mə’fɑ:nık]

homofoon

homophony
2420
homophony

[hoʊ’mɑ:fəni]

homofonie

homorhythmic
2421
homorhythmic

[hɑ:mə’rıðmık]

homoritmisch

horizontal axis
2422
horizontal

[hʌ:rə’zɑ:nṱl]

axis

horizontale as

horizontal writing
2423
horizontal writing

[hʌ:rə’zɑ:nṱl ‘raıṱıŋ]

horizontale schrijfwijze

horn
2424
horn
1

hoorn

2

toeter

<koperen blaasinstrument, inf.>

horn 5th
2425
horn 5th

hoornkwint

horn fifth
2426
horn fifth

hoornkwint

hornist
2427
hornist

[‘hʌ:rnıst]

hoornist

horn player
2428
horn player

hoornist

hourstrike warning
2429
hour-strike warning

voorslag

<v.e. klokkenspel>
house concert
2430
house concert

huisconcert

hpp
2431
HPP

[eıtʃ pi: pi:]
<historical performance practice>

historische uitvoeringspraktijk

hum
2432
hum

<ww.>

neuriën

humanism
2433
Humanism

[‘hju:mənızm]

humanisme

<in de Renaissance>
human voice
2434
human voice

menselijke stem

hurry
2435
hurry

<ww.>

jagen

<mbt. tempo>
huskiness
2436
huskiness

heesheid

<licht>
husky
2437
husky

hees

<licht>
hymn
2438
hymn

[hım]

1

hymne

2

gezang

<geestelijk lied>
hymnal
2439
hymnal

[‘hımnəl]
<zn.>

liedboek

<kerkelijk>
hymnbook
2440
hymnbook

[‘hımbʊk]

liedboek

<kerkelijk>
hymnology
2441
hymnology

[hım’nɑ:lədʒi]

hymnologie

hypermeasure
2442
hypermeasure

[‘haıpərmeʒər]

maatgroep

<samengevoegde korte maten>
hypermeasure with twothreefour beats
2443
hypermeasure

[‘haıpərmeʒər]

with two/three/four beats

ritmo di due/tre/quattro battute

hypermeter
2444
hypermeter

[‘haıpərmi:ṱər]

maatgroepering

<samenvoeging v. korte maten>
hypo
2445
hypo-

[‘haıpoʊ]

hypo-

<plagaal>
hz
2446
Hz

[hɜ:rts]

Hz